Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạo nguồn thu cho NSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban chỉ đạo 127 Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước (TSNN) để đảm bảo hiệu quả xử lý, tránh hư hỏng, thất thoát, lãng phí tài sản, kịp thời tạo nguồn thu cho NSNN.