Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm
DTNN, thứ trưởng Hiếu
(TBTCO) - Ngành DTNN cần đánh giá lại và quy hoạch Chiến lược DTQG để từ đó xây dựng mặt hàng, số lượng dự trữ, phân bố tại từng khu vực cho sát với điều kiện thực tế.