Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TCBF
TCC
(TBTCO) - Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) vừa chính thức bắt đầu chào bán Quỹ mở Đầu tư cổ phiếu (TCEF) và Quỹ mở Đầu tư trái phiếu (TCBF) ra công chúng với mức vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng/quỹ.