Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thẩm định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa thông báo 7 doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020.
định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.
điện gió
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020.
thẩm định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có thông báo về bổ sung, xóa tên và điều chỉnh đối với một số thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 9 doanh nghiệp thẩm định giá.
sgk
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
bưu chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Trong đó, đề xuất giảm và bãi bỏ một số khoản phí liên quan đến lĩnh vực này.
thẩm định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 1 doanh nghiệp thẩm định giá. Đó là Công ty TNHH Tư vấn và đại lý thuế Công Minh. Công ty sẽ bị đình chỉ kinh doanh trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 31/1/2020.