Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tham nhũng trong lĩnh vực đất đai
họp chính phủ thường kỳ
(TBTCO) - Nhấn mạnh sự chủ động của các bộ, Thủ tướng nói Bộ trưởng chính là cơ chế, chính sách. Chúng ta sửa luật giảm 80 giờ thuế; sửa Nghị định giảm 80 giờ, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ sửa 1 thông tư đã giảm được hơn 200 giờ thực hiện thủ tục thuế...