Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa than bùn
than
(TBTCO) - Sáng kiến mới này nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Chiến lược quản lý đất than bùn ASEAN thông qua các hành động tập thể và tăng cường hợp tác để quản lý đất than bùn bền vững.