Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh khoản trái phiếu dồi dào
(TBTCO) - Tuần 9-13/12, nguồn cung duy trì ổn định với 2.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và 2.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Nhu cầu tốt khi thanh khoản hệ thống dự báo ở mức dồi dào và chi phí vốn thấp. Lãi suất trái phiếu do đó tiếp tục giảm 5-15 điểm tại kỳ hạn ngắn từ 1-3 năm.