Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán quỹ đất
hop dong bt
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho NĐT khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT). Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2015.
quy đất
(TBTCO) - Từ ngày 15/8/2015, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (Dự án BT).