Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh toán vốn XDCB
dự án TPCP
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn NSNN, trái phiếu chính phủ (TPCP); đồng thời, đề nghị các địa phương phải tìm biện pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2014, đặc biệt với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.