Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thanh tra Bộ Tài chính
Chứng khoán
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - Năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý về tài chính hơn 6.824 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1.723 tỷ đồng.
Thanh tra
(TBTCO) - Thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra (TT KT) tài chính năm 2019; trong đó tập trung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị.
Hải quan
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2018 cơ quan hải quan các cấp đã thực hiện 87 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động hải quan; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là hơn 141,1 tỷ đồng.
tham
(TBTCVN) - Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, hoạt động quản lý tài chính, ngân sách là những lĩnh vực nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn rất coi trọng và quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong ngành.
Thanh tra BTC
(TBTCO) - 9 tháng năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; có 22 kết luận thanh tra được ban hành; kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.090,6 tỷ đồng.
Thanh tra Tai chinh
(TBTCO) - Trong quý III/2018 và 9 tháng năm 2018, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. 9 tháng qua, thanh tra toàn ngành đã kiến nghị xử lý hơn 12.634,9 tỷ đông.
chống tham nhũng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Trước đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành nghị quyết, giao Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối về phòng, chống tham nhũng của bộ.