Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra chuyên ngành kho bạc
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Thực hiện thanh tra chuyên ngành Kho bạc (TTCNKB) đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tại Thanh Hóa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả và đúng các quy định của Nhà nước.
KBNN LS
(TBTCO) - Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB) từ năm 2016 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong quá trình quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) của một số đơn vị trên địa bàn.
KBNN bắc kan
(TBTCO) - Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Kạn đã góp phần quản lý các nguồn chi trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, hiệu quả.
bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa gửi văn bản tới Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ hệ thống KBNN triển khai thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành KBNN từ ngày 1/1/2016.
TTCN KBNN
(TBTCVN) - Hiện nay, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được phân cấp nhiều trong việc tự quyết định chi tiêu. Tuy nhiên, quyền hạn chưa đi đôi với ý thức và trách nhiệm.
KBNN Nam Định
(TBTCVN) - Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Kho bạc nhà nước (KBNN) ngày càng trở nên quan trọng, giúp lãnh đạo KBNN các cấp giám sát các hoạt động đảm bảo chấp hành đúng pháp luật, chính sách, chế độ và quy trình nghiệp vụ.
anh Vinh
(TBTCO) - Từ ngày 14 đến 16/10/2014, tại Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc khu vực phía Bắc.
thanh tra chuyên ngành kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 2456/QĐ-BTC về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước.