Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra chuyên ngành kho bạc
Cán bộ KBNN Yên Bái đang thực hiện thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc.
(TBTCVN) - Năm 2017, với nhiệm vụ trọng tâm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN); nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành của hệ thống KBNN;
Thu phạt VPHC
(TBTCO) - Trong năm 2017, thông qua thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB), Kho bạc Nhà nước đã kiến nghị thu hồi trên 4,4 tỷ đồng cho các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).
Các đơn vị KBNN
(TBTCVN) - Ông Trương Phác Quân, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc (TTCNKB) chính thức triển khai trong cả nước từ ngày 1/1/2016.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Thực hiện thanh tra chuyên ngành Kho bạc (TTCNKB) đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tại Thanh Hóa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả và đúng các quy định của Nhà nước.
KBNN LS
(TBTCO) - Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB) từ năm 2016 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong quá trình quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) của một số đơn vị trên địa bàn.
KBNN bắc kan
(TBTCO) - Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Kạn đã góp phần quản lý các nguồn chi trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, hiệu quả.
bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa gửi văn bản tới Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ hệ thống KBNN triển khai thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành KBNN từ ngày 1/1/2016.
TTCN KBNN
(TBTCVN) - Hiện nay, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được phân cấp nhiều trong việc tự quyết định chi tiêu. Tuy nhiên, quyền hạn chưa đi đôi với ý thức và trách nhiệm.
KBNN Nam Định
(TBTCVN) - Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Kho bạc nhà nước (KBNN) ngày càng trở nên quan trọng, giúp lãnh đạo KBNN các cấp giám sát các hoạt động đảm bảo chấp hành đúng pháp luật, chính sách, chế độ và quy trình nghiệp vụ.