Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thành viên tiêu biểu trên HNX 2013
(TBTCO) - Các chỉ tiêu làm căn cứ để chọn CTCK là thành viên tiêu biểu bao gồm Thị phần môi giới giao dịch cổ phiếu tại HNX; Công tác phối hợp với HNX đối với các chương trình phát triển thị trường; An toàn tài chính; Tuân thủ các nghĩa vụ thành viên.