Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thảo luận về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Trần du lịch
(TBTCO) - Đai biểu Trần Du Lịch bày tỏ, tôi thấy rất bức xúc, cử tri làm mất uy tín trong bầu cử đó là việc bầu hộ, một người đi bầu cho cả nhà, cả xóm và để đạt 100% là đi khua từng nhà gom lại làm sao bầu cho nhanh, 3, 4 giờ chiều cho xong. Đây là cách làm mất uy tín ghê gớm trong bầu cử.