Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
hh
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi PVD đã phát hành thành công hơn 27,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng giá trị vốn điều lệ của PVD tăng từ hơn 2.755 tỷ đồng lên hơn 3.030 tỷ đồng.
ha do
(TBTCO) - Theo đó, hơn 9,4 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của HDG trong lần này.
flc
(TBTCO) - Theo đó, hơn 6,1 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của FLC trong lần này.
bic
(TBTCO) - Theo đó, hơn 6,9 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của BIC trong lần này.
dtl
(TBTCO) - Theo đó, hơn 11,2 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của DTL trong lần này.
av
(TBTCO) - Theo đó, hơn 15,3 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của AVF trong lần này; nâng giá trị vốn điều lệ của AVF tăng từ hơn 279,6 tỷ đồng lên hơn 433,3 tỷ đồng.
kb
(TBTCO) - Theo đó, 100 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của KBC trong lần này; nâng giá trị vốn điều lệ của KBC tăng từ hơn 2.957 tỷ đồng lên hơn 3.957 tỷ đồng.