Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thi đua yêu nước ngành Tài chính
Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính
(TBTCVN) - Những năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính
(TBTCO) - Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế đất nước, các chính sách tài chính gắn liền với đời sống kinh tế, xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực, nhờ đó tiềm lực tài chính quốc gia được tăng cường, an ninh tài chính quốc gia cơ bản được đảm bảo.