Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường chăn nuôi sẽ ảnh hưởng theo hướng tiêu cực
Chăn nuôi gà
(TBTCO) - Ngành chăn nuôi có thể đối diện với thực trạng phải thu hẹp lại và nếu muốn tồn tại tốt hơn trong thời gian tới, ngành cần có cải cách về thể chế, tổ chức người nông dân trong sản xuất và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản xuất.