Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thoái vốn 10 tháng 2014
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Con số chính xác là 20.089.588 triệu đồng thuộc 5 lĩnh vực nhạy cảm, ước tính đến cuối tháng 10/2014. Từ nay đến hết năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải thoái hết phần vốn còn lại này.