Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thóc dự trữ quốc gia
thóc dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia (DTQG). Dự thảo đã quy định rõ về chất lượng thóc nhập kho DTQG.
DTNN
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa nghiên cứu thành công việc kéo dài thời gian bảo quản thóc dự trữ quốc gia (DTQG) từ 24 tháng lên 36 tháng, góp phần kéo dài thời gian lưu kho và tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
gặt đập
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang soạn thảo thông tư quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia (DTQG) thành gạo, để thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.