Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo đấu thầu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán chi quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2015.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Thái Bình Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm bàn, ghế, tủ văn phòng và bàn ghế khách hàng chờ giao dịch trang bị cho văn phòng KBNN Thái Bình và các đơn vị trực thuộc".
(TBTCO) - Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước mời thầu In tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia năm 2014.
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (Cục Hải quan Hà Giang)