Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo kế hoạch đấu thầu
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch gói thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Phú Lương.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch đấu thầu hai gói thầu thuộc Dự án "Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy photocopy, thuộc dự án "Kế hoạch sử dụng quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2014".