Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông báo số 245/TB-UBND
giai thể quỹ
(TBTCO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 245/TB-UBND về giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý tài sản, tài chính của Quỹ Văn hóa Doanh nhân Việt Nam thuộc Trung tâm Văn hóa doanh nhân - Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.