Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN
KBNN
(TBTCO) - Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được toàn hệ thống nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra và bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tại các KBNN cấp huyện, công tác này đang bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.
Thống nhất đầu mối KSC
(TBTCO) - Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để tiếp tục hoàn thiện quy trình này, các đơn vị KBNN địa phương đang đề xuất các giải pháp.