Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN
KBNN
(TBTCO) - Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được toàn hệ thống nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra và bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tại các KBNN cấp huyện, công tác này đang bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.