Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông qua
dự án
(TBTCO) - Chiều 17/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Theo quy định của luật, các tiêu chí về phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường được quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Việc phân nhóm dự án đầu tư thực hiện theo tiêu chí môi trường khả thi hơn.
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 13/11, với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
NS
(TBTCO) - Chiều 12/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.
thông qua luật
(TBTCO) - Chiều 11/11, với đa số phiếu Đại biểu Quốc hội tán thành (94,61%), Quốc hội đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Theo quy định của luật, Chính phủ quy định chi tiết việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.
biểu quyết
(TBTCO) - Với 89,21% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, Quốc hội quyết định chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%.
TNDN
(TBTCO) - Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
quốc hội bấm nút
(TBTCO) - Chiều 16/6, với 91,3% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi).
QH
(TBTCO) - Chiều 10/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đến năm 2025.
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 9/6, với 440/442 phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Theo đó, Quốc hội sẽ giám sát nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri cả nước quan tâm.