Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông qua Luật thi hành án dân sự
luat thi hành án dân sự
(TBTCO) - Sáng 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự với tỷ lệ 418/424 phiếu thuận, chiếm 84,10%.