Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
TACN
(TBTCO) - Trường hợp công ty của ông Hoàng Triều sản xuất thức ăn chăn nuôi có chuyển thức ăn đến trang trại chăn nuôi của công ty để tiếp tục quá trình sản xuất thì công ty không phải viết hóa đơn và không phải tính doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN.
kiểm toán nội bộ
(TBTCO) - Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 67/2020/TT-BTC, áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
chứng khoán
(TBTCO) - Kéo dài hiệu lực thi hành việc giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2021.
xóa tiền nợ thuế
(TBTCO) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội.
chi cục thuế phú lương
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ.
nước sạch
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về giá nước sạch. Dự kiến sẽ bổ sung một số quy định còn thiếu nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước sạch.
bệnh viện
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế. Theo thông tư này, kể từ ngày 7/8/2020 đến 31/12/2020, mức thu một số loại phí trong lĩnh vực y tế được điều chỉnh giảm 30% so với quy định hiện hành.
GPMB
(TBTCO) - Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.
TN tăng thêm
(TBTCO) - Tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với người lao động do nhà nước quy định.