Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 119/2014/tt-btc
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản 5406/BTC-TCT, hướng dẫn cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước các địa phương về khấu trừ thuế giá trị gia tăng, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC.
thu nộp ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC gửi cơ quan KBNN, cơ quan thuế, hải quan các địa phương và các NHTM ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.
ơ quan Thuế lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Thông tư 119
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đối với thủ trưởng cơ quan thuế các địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho DN, người dân triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế.
điểm mới thông tư 119/2014/tt-btc
(TBTCO) - Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản gửi cục thuế các địa phương, giới thiệu cụ thể về những điểm mới của Thông tư này.
hóa đơn
(TBTCO) - Từ 1/9, nhiều quy định về khai và tính thuế GTGT; điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào… sẽ bị bãi bỏ theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC, vừa được Bộ Tài chính ban hành.