Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 126/2008/TT-BTC
bao hiểm bắt buộc xe cơ giới
(TBTCO) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) vừa kiến nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tăng phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới, với mức tăng cao nhất lên tới 70% và tăng mức trách nhiệm bảo hiểm lên 100 triệu đồng/người/vụ.
(TBTCO) - Theo Dự thảo sửa đổi Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, DN sẽ chỉ phải trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.