Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 135/2013/TT-BTC
tài chính vi mô
(TBTCO) - Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, mức thuế suất thuế TNDN này được chuyển sang mức 17%.