Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 156/2013/TT-BTC
nợ thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản 5406/BTC-TCT, hướng dẫn cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước các địa phương về khấu trừ thuế giá trị gia tăng, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC.