Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 161
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 161/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2012/TT- BTC (TT 161) quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.