Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 162/TT- BTC
tien
(TBTCO) - Đây là một trong những điểm mới, nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước (KBNN).