Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 185/2014/tt-btc
bộ tài chinh, xăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 185/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/12/2014.