Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 219/2013/TT-BTC
thuế giá trị gia tăng
(TBTCO) - Nhằm minh bạch hơn trong việc xác định giá đất được trừ trong quá trình tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Trong thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/8/2018 đã quy định bỏ một phần quy định trong thông tư số 219/2013/TT-BTC.
dây giềng lưới đánh cá
(TBTCO) - Việc áp thuế GTGT 5% với dây giềng và sợi để đan lưới cá được Bộ Tài chính xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.
thue gia tri gia tang
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 13693/BTC-CST về việc lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).