Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 22/2014/TT-BTC
thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hướng dẫn hải quan các địa phương xử lý vướng mắc về thủ tục tạm nhập tái xuất và thủ tục đưa hàng hóa ra vào kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ và thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa ra vào kho ngoại quan.