Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 326/2016/TT-BTC
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.