Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 68
lao động
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2012/TT- BTC (TT 161) quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.