Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 77/2014/TT- BTC
lượng trở lên sẽ được xét miễn tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.