Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư hướng dẫn Nghị định 60
Nghị định 60
(TBTCO) - Trong 3 Thông tư thì 2 Thông tư đã hoàn tất lấy ý kiến thẩm định Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính. Còn Thông tư liên quan tới nới room đã trình và lãnh đạo Bộ Tài chính đã cơ bản đồng ý với UBCKNN...