Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư số 02
nạo vét cảng biển
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.
tk
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
quoc phong
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.
cang bien
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.
Dau_gia_dat
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
tiền rách
(TBTCO) - Việc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông góp phần làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông và giảm áp lực kho tiền bảo quản.