Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 158/2013/TT-BTC
(TBTCO) - 5 chỉ tiêu này được quy định rõ tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp (DN) do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn nhà nước.