Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 25 /2014/TT-BTC
cách tính giá hàng hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 25 /2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.