Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số: 33/2015/TT-BTC
Hoàng Mai
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An. Trong đó mức thấp nhất là 35.000 đồng, mức cao nhất là 180.000 đồng.