Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 47/2015/TT-BTC
Hai_quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.