Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 72/2019/TT-BTC
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Hướng dẫn thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; quản lý và sử dụng kinh phí cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số; giảm tỷ lệ được trích lại sau thu phí thi hành án dân sự là chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 12/2019.