Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 89/2015/TT-BTC
dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.