Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 94/2018/TT-BTC
bach khoa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.