Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 95/2018/TT-BTC
xuat nhap khau
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.