Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa THTKCLP
bv
(TBTCVN)- Thời gian qua, việc đổi mới công tác quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) của các bộ, ngành, địa phương đã đạt kết quả bước đầu như nhiều tổ chức và đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước (NSNN).
Thời gian qua, việc quản lý đầu tư xây dựng đã được kiểm soát chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm
(TBTCVN) - Thời gian qua, việc quản lý đầu tư xây dựng đã được kiểm soát chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm trong việc giao vốn, thực hiện công khai, minh bạch, góp phần đạt nhiều kết quả trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) của Chính phủ.
mh
(TBTCVN) - Theo báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP) trong năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP năm 2019 của Chính phủ gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Đất đai
(TBTCO) - Theo báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP) trong năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP năm 2019 của Chính phủ gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, năm 2018, cả nước đã tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng từ việc sắp xếp, quản lý đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước.
Thanh tra
(TBTCO) - Năm 2018, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) 29.769 tỷ đồng, 1.007 ha đất; loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất.