Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủ tục báo cáo mất hóa đơn
hóa đơn hỏng
(TBTCO) - Người nộp thuế, doanh nghiệp báo cáo trường hợp cháy, mất, hỏng hóa đơn gồm các nội dung tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng, liên hóa đơn, lý do mất, hỏng, cháy và cam kết của đơn vị.