Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hành tiết kiệm
NĐH
(TBTCO) - Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác THTK, CLP năm 2016 vẫn còn những hạn chế như nhiều chính sách pháp luật không bám sát thực tiễn, gây lãng phí nguồn lực; phân bổ vốn đầu tư không đáp ứng tiêu chí, dàn trải, manh mún, nhiều sai phạm trong các dự án BOT…
chong lang phi
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
tiet kiem
(TBTCO) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Hàng năm, đơn vị dự toán các cấp sẽ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để kiểm tra, thẩm định kết quả.
ngan sach
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016- 2020, quy định rõ các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong một số lĩnh vực sử dụng ngân sách lớn.
Năm 2015 hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán
(TBTCVN) - Thu ngân sách vượt 9,4% dự toán, tiết kiệm chi được gần 38.000 tỷ đồng, vốn huy động có kỳ hạn ngày càng dài hơn với lãi suất thấp hơn…, là những kết quả tích cực của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố
(TBTCVN) - Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên các lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ quyết liệt thực hiện, bám sát yêu cầu của Quốc hội đề ra.
LTN
(TBTCO) - Hàng loạt dự án, nhà máy “đắp chiếu”, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, vậy các lãnh đạo, người có trách nhiệm ở các dự án này nay đang làm gì, đã luân chuyển đi đâu, có phải chịu trách nhiệm không?