Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hành tiết kiệm
Đấu thầu thuốc tập trung
(TBTCO) - Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, có 27 bộ, ngành, 46 địa phương đã công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung.
TVT
(TBTCO) - Đến hết năm 2017, nợ công đảm bảo trong giới hạn cho phép, việc cơ cấu nợ, quản lý nợ đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như việc quản lý, sử dụng vốn vay, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ…
NHNN
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 403/QĐ-NHNN ngày 15/3 ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 413/QĐ-TCHQ triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đến các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Hải quan.
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
kho bạc
(TBTCVN) - Ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, đã chủ động cắt giảm những khoản chi chưa cấp thiết, ưu tiên những khoản chi liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Biên chế
(TBTCO) - Theo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước của Chính phủ gửi tới Quốc hội khóa XIV, nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế.
Đất đai
(TBTCO) - Năm 2016, ngành Tài nguyên và Môi trường cả nước đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân, đã xử phạt vi phạm hành chính 60,8 tỷ đồng, kiến nghị nộp NSNN 58,7 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất...
tiet kiem chi
(TBTCO) - Sở Tài chính Hưng Yên vừa đưa ra tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) cho các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.